“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 14.7.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «DECA INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με τον ν. 4209/2013, προκειμένου να διαχειρίζεται οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων που έχουν ως στρατηγική την επένδυση σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες «private equity»”.