ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Η Deca Investments ΑΕΔΟΕΕ ενσωματώνει τα κριτήρια ESG Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) στις επενδυτικές της αποφάσεις. Παρακάτω συνοψίζουμε το περιεχόμενο του κάθε κριτήριου ESG.

• Τα περιβαλλοντικά κριτήρια (Environmental) εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκπομπή ρύπων, τη χρήση ενεργειακών πόρων και την ασφάλεια τροφίμων.
• Τα κοινωνικά κριτήρια (Social) εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα λαμβάνουν υπόψη τους το τρόπο με το οποίο ζητήματα όπως τα εργατικά δικαιώματα, καταναλωτική προστασία και φυλετική ισότητα προωθούνται και προστατεύονται σε κάθε επιχείρηση.
• Η εταιρική διακυβέρνηση (Governance) αφορά θέματα όπως η ηγεσία της εταιρείας, η επιχειρηματική ηθική, οι αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, οι εργασιακές σχέσεις και ο εσωτερικός έλεγχος.

Η συμμετοχή της DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών που έχει επενδύσει συμβάλει στην αποτελεσματική υιοθέτηση των κριτήριών ESG, για να συμβαδίζουν οι εταιρείες με τους ευρύτερους περιβαλλοντολογικούς και κοινωνικούς στόχους.